Informuje się, że w

 

ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT
ZAPYTANIE OFERTOWE NR
1/2024
z dnia 22.03.2024. r.
dot.
Remont dachu i fundament
ów na budynku kościoła w Lasowicach Wielkich”

 

Zmieniono

             Punkt VI podpunkt 1., tj. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zamówienia:
             z listopada 2025 na październik 2025 r.

w załączniku nr 2, tj. wzorze umowy

do ww. ZAPYTANIA OFERTOWEGO
zmieniono

 

Zapisy w § 3 ust. 2, tj.

termin wykonania przedmiotu zamówienia z listopada 2025 r. na  październik 2025 r.

oraz zapisy § 11, tj:

zapis „Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby powoda”

na zapis:

1.      W pierwszej kolejności podanie ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

2.      W przypadku niemożliwości zastosowania ust. 1 ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby powoda.

 

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert zmiana

Załącznik nr 1-Formularz-ofertowy LW dach

Załącznik nr 2 1/2024 - wzór umowy zmiana

Załącznik nr 3-Wzór wykazu robot budowlanych dach i fundamenty

Załącznik nr 4-Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Załącznik nr 5:

Przedmiar

Zalecenia nr 1

Zalecenia nr 2